Volkan Yaşar Berber. (Araştırmacı Yazar)
Volkan Yaşar Berber. (Araştırmacı Yazar)
ESKİ PARALARIN TEMİZLENMESİ
Genellikle bütün memleketlerde toprak altından çıkan tarihi eşyaların derhal hükümete bildirilmesi kanun gereğindedir. Çoğunlukla toprak altından çıkan paralar muhtelif madenlerden mamul olanlar bir arada olarak bulunur. Bunlar çoğunlukla...
MADENİ PARALARIN SINIFLANDIRILMASI
Bir koleksiyoner koleksiyonuna koyacağı parçanın en temiz ve en nadir olmasını arzu eder. Bu durum para koleksiyonu yapanlar yani nümismatlat için de geçerlidir ve bir nümismat kendi koleksiyonuna mümkün olduğu kadar hiç kullanılmamış ya...
ABDÜLMECİD SİKKE TASHİHİ
Sultan Mahmut II nin vefatı üzerine büyükoğlu Abdülmecid 31 nci Osmanlı Padişahı olarak 3 Temmuz 1839 tarihinde tahta çıkmıştır. Abüdlmecid in padişahlığının ilk yıllarında muhtelif altın paralarla birlikte Sultan Mahmut devrinin gümüş...
OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA KAĞIT PARA
Osmanlı İmparatorluğunda kağıt para ihracının ne şekilde yapılacağına dair imkan veren fermanın ardından 4 Şubat 1863'de Osmanlı Bankası kuruluşuna imkan vermiştir. Osmanlı Bankasının ihraç edeceği kağıt para daha önce kaime...
ABDÜLAZİZ PARALARI
Sultan Abdülmecit in vefatı sonrası Sultan Mahmut II nin 2.ci oğlu Abdülaziz 25 Haziran 1861 (17 Zilhicce 1277) tarihinde tahta geçmiştir. Bu devirdeki paralar aynen basılmıştır lakin tuğranın sağ üst köşesine konmuş olan gül dalının...
HOŞGÖRÜ VE SAYGI
Yahudiler Cardio topraklarda Geniş hoşgörü anlayışı Sayesinde din serbestliği içinde yanyana yaşıyorlardı Karşılıklı Kültürel ziyaretinde dini ilişkiler Kapsamında Türklerin bu Konuda göstermiş oldukları toleransı Þirket mümkündür....
MURAD V.
Büyük oğludur. Amcası Sultan Abdülmecid Abdülaziz indevlet ricali Tarafından hazırlanan Bir darbe neticesinde tahtından uzaklaştırıldıktan Sonra 30 Mayıs 1876 Tarihinde 33.cü Osmanlı Padişahı Olarak tahta geçmiştir.5. Murat ın paralarında...
Evrensel Hak-Hürmet
Osmanlı idaresindeki tüm sınırlar halkı her halikarda her alanda geliştirilmeye, gözetilmelerine öncelik verilmiştir. Müslümanların insan haklarına din ve vicdan hürriyetine gösterdikleri titizliğin, saygının ve hürmetinin bir örneğini...
DİK DURUŞ
Osmanlılar miladi 1354 Yılında Rumeli ye geçmişlerdir. Bununla Birlikte zamanla Avrupa'nın içlerine Kadar ilerleyebilmişlerdir. Özellikle miladi 1396 da Yıldırım Bayezid Niğbolu zaferini kazanması ın Balkanlarda Osmanlı hakimiyetini arttırmıştır,...
1571 Yılında Kıbrıs Türklerin...
Osmanlı dönemine ilişkin tarihsel bilgiler Türklerin batıdaki gelişmeler ve onların Osmanlılar, Türkler ve Doğu kültürleri hakkındaki medeniyet dışı önyargıları sonucu oluşmuş olumsuz etkileri ortadan kaldırabilecek bir niteliktedir....
ABDÜLHAMİT II.
Abdülmecid'in 2. oğlu Abdülhamid II 10 Şaban 1293 = 31 Ağustos 1876 Tarihinde 34 uncu padişah Olarak tahta geçmişlerdir. Abdülhamit zamanında 6. seneye Kadar madeni Paranın Sağ Üst köşesinde (tuğranın) Güldalı işlenmiştir ki Sonrası...
ANTİK MADENİ PARALAR
Antik zenginliklerimizin arkeoloji, tarih ve numismatik bilim dünyasına sunulması gerektiği zannındayım çünkü çok önemli bir güç ve ses getiren egemenliklerin emanetlerinin geri kazandırılmasıyla numismatlar, koleksiyonerler, eskiçağ ve...
Anadolu Sikkelerimiz
O zamane Anadolu'yu ele geçirme babında Pontos kralı 6. Mithridates tüm Galatia Krallığının beylerini şölene aileleriyle çağırarak öldürtür ki, katliamdan dövüşerek kurtulmayı başaran üç Galat beyinden birisi, daha sonra Galatia...
CUMHURİYETİN İLK MADENİ PARASI
Alüminyum Bronz Tırtıklı Cumhuriyet Devrinde basılan ilk madeni para olup, 12 Şubat 1924 tarihli 411 sayılı kanuna göre 3 Ağustos 1924 de tedavüle çıkarılmıştır. Yazı ve rakamlar Arap harfleri iledir. Sarı renkte olup çilleri nisbeten...
KARADENİZ'İN İNCİSİ
Tarihi iki bin yıl öncesine kadar uzanan Eski Sinop' un şehirciliği değişik kültürlerin izlerini taşıyarak günümüze kadar ulaşabilmiştir. Etnik halkın birlikte hoşgörü içinde yaşadığı şehirde, kale kapılarından merkeze kadar...
V. MEHMED REŞAD
V. Mehmet Reşat zamanında 10,5,2,1 kuruşluklar üretilmiştir. Gümüş paraların tuğralarında '' Han Mehmet bin Abdülmecid El Muzaffer Daima'' ibaresi mevcuttur. Tuğranın sağ üst köşesinde Reşat kelimesi yer almıştır....
TEZHİP
Tezhibin sözlük anlamı altınla yapılan süslemedir. Kaynaklar bu sanatın Orta Asya da doğduğunu gösteriyor. 15 yz da Herat şehrinde Sultan Hüseyin Baykara zamanında büyük tezhib ve minyatür ustaları yetiştirmiştir. Sonrasında Anadolu ya...
SİKKE BİLİM
Tarihin kütüphanesi olarak tanımlanan nümizmatik aynı zamanda ilk haberleşme aracıdır. Aynı zamanda sikkeler devlet tarafından basıldığı içinde, bir belge değeri taşıdığı unutulmamalıdır. Şehir sikkeleri ekonomi tarihi, siyasal tarihi,...
GÖNÜL BAĞI
Büyük oranda halkın gönüllü katılımıyla gerçekleştirilen vakıf, sivil toplum cemiyetleri v.b gelenek halinde sürdürülmeye çalışılmaktadır. Osmanlı Devleti'nin tarihine baktığımızda meşayih ve mutasavvıflara karşı samimiyet...
SELÇUKLULARIN DOĞUŞU
Türk İslam Devletlerinin en büyüklerinden. Oğuzların Üçoklar kolunun, Kınık boyundandırlar. On birinci asrın başlarında İslamiyet'i kabul ettiler. İtikatte Matürüdi,amelde Hanefi olup Ehli sünnet mezhebindeydiler. Selçuk Bey, hazardenizi...
TÜRKİYE SELÇUKLULARI
Malazgirt zaferiyle Anadolu kapılarını Türklere açan Mücahid Sultan Muhammed Alparslan, muhabereye katılan kumandan ve Türkmen reislerine Anadoluyu Türkleştirme ve İslamlaştırma vazifesini verdi. Bunlardan Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Selçuk...
EL YAZISI ANALİZİ
İnsanlar her zaman kişilik özelliklerini bilmek istemişler ve bunu ortaya çıkaracak yöntemler aramışlardır. Bu bilme isteği , kimi zaman birlikte yaşayacakları kişilerin özelliklerini saptama isteği kimi zamanda, birlikte önemli işler yapacak...
VAHİDEDDİN
Sultan Mehmet Reşadın vefatı üzerine Abdülmecidin en küçük oğlu Mehmed 36, ıncı Osmanlı padişahı olarak tahta geçti. Gümüş paraların tuğrasında ''Han Mehmed Vahideddin bin Abdülmecid El Muzaffer Daima '' ibaresi mevcuttur....
Selçukluda Değerler
Devleti idare etmek için işler divanlarda yürütülürdü. Selçuklularda Büyük divan başta olmak üzere devletin mali, askeri, adli ve diğer işlerine bakan divanlarda vardı. Divan başkanı, sultanın mutlak vekili sahip, Sahib-i divan ve Hace-i...
OSMANLI İLMİ-İÇTİMAİ
Endülüs İslam alemindeki ilmi faaliyetler komşu devletlere de yayılarak arapça yazılmış olan müspet ilimlerden istifade edilerek bilhassa XIII yz ikinci yarısından itibaren üniversitelerinde arapçanın bilinmesi ve bu lisanda yazılan birçok...
OSMANLI PARALARI
Osmanlı paraları hakkında ilk bilgiler Sultan Orhan adına sikkelerinde yazı ile (726+3) tarihi belirtilmiştir. İlk tarih açık olarak Yıldırım Bayazıd ın akça ve mangırların da görülmektedir ki bu tarih culüs tarihi olan 792 dır. Ankara...
OSMANLI ŞEHİR POSTASI
İstanbul dahilinde tevziat yapmak için Lianos et Cie şirketine 1865 tarihinde verilen imtiyaz 1873 de lağvedildiğinden şehir tevziatı Osmanlı Posta idaresine geçmiştir. Tevzi ücreti olarak kart için 20 para, mektup için 1 kuruş tahsil ediliyordu....
Arapça İlim Dili
10, asrın başlarından itibaren Arapça daha önce eski Yunancanın oynadığı rolü oynayarak ilim ve felsefe dili olmuştur. Kitapların Latinceye çevrilmesiyle zenginliği bariz bir şekilde anlaşılan Arapça artık batıda ilim dili olur. Hatta...
DİLLERİN DAĞI
Büyük Kafkas sıradağları Avrupa ve Asya arasında Karadeniz2den Hazar2a kadar 500 mil boyunca uzanır.Eski yunanlılarda, bu dağlar ve dağların çevresinde ve altında uzanan bölgeler giz ve efsane dolu yerlerdir. Yunanlılar Euxine Denizi'nin...
İLİM
Kültür ve Medeniyetin yazılması, her şeyden önce o çevreyi yöneten dini sistemlerin yapılarıyla yakından ilgilidir. İslamiyet ilmin Çin'de bile olsa aranmasını tavsiye eden cihanşümül bir din olması sebebiyle, yayılma sahasındaki...
BATIDA TIP
Batı ilk defa son derece gelişmiş tıbbi bakım sistemini Müslüman dünyasından gördü.Avrupa da manastırların yanındaki hijyenik şartlardan uzak binaları hasta bakımı için kullanan batılı, Müslümanların dünyasındaki müstakil hastaneleri...
KISA KALAN İÇİN CEZA...
Yöneticileri tedrici bir düşünce tarzını benimseyerek sistem üzerinde oynamaya özendirecği için, kısa dönem planlar teşviklere bağlanmaz. Onun yerine, teşvikler büyüme hedeflerine bağlanır. Uygun teşvikler sunulduğu takdirde yöneticilerden...
ABDÜLHAMİD'İN MÜCEVHERLERİ
Sultan Abdülhamid in malı olan ''Mabudun Gözü'' ismiyle maruf ucunda yetmiş kıratlık pırlantalı kolye mezatla chicagolu bir kuyumcuya satıldı. By Harry Levinson bu kolyeyi 375.000$ ra satın aldı. Bu olay New York daki meşhur...
OSMANLI TÜRK PULU
İlk posta teşkilatı her ne kadar 7-19 Ekim 1840 tarihinde ihdas edilmiş isede 1863 senesine kadar, mektubun tartısı ve alınan posta ücreti, posta müdürü tarafından zarf üzerine işaret edilir ve altına posta mühürü basılırdı. Posta bedeli...
İLK OSMANLI TÜRK PULU
İlk pullar Sultan Abdülazizin tuğrasını taşıdıkları için ''Tuğralı'' ismiyle tanınmış ilk pullar 2 ve 5 kuruşluk olup, Maliye nezaretinin kontrol bondrolünün basılması için pul sıraları arasında serbest bırakılan...
OSMANLIDA HAREM HAYATI
Kardeşlerini öldürterek tahta gecen padişah bunların kızlarına ve kardeşlerine iyi muamele etmiyor, yeterli derecede tahsisat bağlamıyordu. II. Bayezıt ın oğlu Alemşah fazla içkiden genç yaşında ölmüştü. İki kızı yetim kalmıştı....
ııı. SELİM'İN HUZURUNDA
ııı. Selim zamanında orta oyunu pek tutuluyordu. Karagöz de hoş söz söyleyici hazır cevap üstatlar yetiştiriyordu. Bunlar arasında ''Kasımpaşalı Hafız '' bilhassa belirtmek gerekir. Bir gece gene huzurda karagöz oynatılıyordu....
XV. ASIRDA FRANSA'NIN KURTARILIŞI
Rönesans devrinin büyük Fransa Kralı I. François 1525 te pavia meydan muharebesini kaybetmiş ve Charles-Quint'e esir düşmüştü. Almanya imparatoru ve İspanya Kralı Charles-Quint in , Fransayı da yutması bir an meselesi idi. Bunun üzerine...
Osmanlının Türk Müzecisi
Türk resim sanatı ve müzeciliğinin öncülerinden ve büyük simalarından Osman Hamdi Bey , 1842 yılı aralık ayının son günü İstanbul da doğdu. Babası Ethem Paşa, Avrupa ya öğrenim yapmaya giden ilk Türk öğrencilerindendi, iyi bir tahsil...
ARKEOLOJİK HAZİNELER
Hitit,Asur,Fenike,Mısır Yunan,Roma ve İslam Medeniyetlerinin göbeğindeki Anadolu Yarımadası , coğrafi durumunun avantajı, iklimin güzelliği ile geçmiş prehistorik devirden beri cazibesini kaybetmiştir. Asırlar boyunca Akdeniz ve Egedeki limanlar...
POSTA PULU TARİHÇESİ
Posta pulları ihdas edilmeden evvel de, birçok memleketlerde bu meyanda İngiltere'de posta idareleri bulunmakta lakin pul yerine mektup üzerine bazı işaretler konulur ve ücreti alıcısından tahsil edilirdi. İngiltere'de 1837 senesinden...
GALATA KÖPRÜSÜ
Sultan Abdülmecid, pırıl pırıl sırmalı elbiselerini giymiş, omuzlarından aşağı bir pelerin takmıştı. Dua'yı takiben, alkışlar arasında, ilk defa kendisi, yeni köprü üzerinden yürüyüşe geçti... Peşinden de vezir, vüzera, beyler...
SİNOP'UN PADİŞAH HASLARI
Osmanlı Devleti tarafından merkeze alınan vergilere padişah hasları deniliyordu ve bunlar ''hazine-i hümayün'' un en önemli gelir kaynağını teşkil ediyordu. Bir sancakta verimli arazilere sahip köyler ve mezraalar da ''havass-ı...
Osmanli'da Sinop'un Vakiflari
Vakıf müessesinin nasıl çalışacağı, ne maksatla yapıldığı ,kimlere ne kadar ücret verileceği, nasıl yönetileceği ,vakfı kuran kişi tarafından belirlenir ve vakfiye denilen yazılı bir metinle tespit edilir. Vakıf mütevellisi idari,...
İSTANBUL TÜNELİ Volkan Yaşar...
Eugene Gavan, bir mevsim kalmak üzere geldiği İstanbul da 2 yıl kaldı ve ''Tünel Projesi '' ni meydana getirdi. Fransız uyruklu mühendis, kendi hükümetinden sermaye alma imkanını bulamamıştı. Gavan, bu defa taktik değiştirdi....
OSMANLI ŞEYH-UL İSLAMLARI
Osmanlı Aliyye'de ilmiye sınıflarının başı için kullanılmış sıfattır Şeyhülislam, Evveliyatında Arapça da Şeyh olarak anılır olmuş, toplumlarda tarikat önderleri, kabile reisleri, Kur'an hafızları, ulema sınıfından şahıslar...
ÜMERLER'DE YAŞAM
Neolitik çağdan sonra bataklıklarla kaplı bir bölgeyi kendilerine vatan tutan sümerlere hayran olmamak mümkün değildir. Bu insanların derdi sudur. Su nasıl bir hayatsa, aynı ölçüde Mezopotamya'da su insan için büyük düşmandır. Sümerler...
MAZDEK
Her ne kadar mitolojik bir karakter taşısa da ateşperestliği sisteme koyan Mazdektir. Mazdek karanlık yarı çöl İran gecelerinde ansızın topraktan fışkırarak yanan doğal gazın dini bir açıklamasını yapmıştır. İran da bu toprağın kızdın...
LİDYA UYGARLIĞINDA PARA
141 yıl süren Lidya Uygarlığının en önemli olaylarından biri kuşkusuz paranın bulunuşudur. Lidyalıların uygarlık tarihine yaptıkları en güzel armağan olan paranın bulunuşuyla, ilkel değiş-tokuş yöntemi de rafa kalkar. İlkçağ ekonomisi...
FİLİSTİN'DE ZÜMRE
Akdeniz'in en kuytu köşesinde Filistin'den bakıldığı zaman Anadolu kıyıları, Yunan Yarımadası ve İtalya'nın yeşillikleri, Mısır ve Libya'nın uçsuz bucaksız kumsalları görülür. En eski dönemlerde de bu bölgeleri...
YABANCI GÖZÜYLE OSMANLI
Herman Melville (1819-1891) Amerikan edebiyatında önce değeri bilinmeyip ölümünden sonra baştacı edilen meşhur ''Moby-Dick'' yazarıdır. Türk okuru Melville'i Sabahattin Eyüboğlu ile Mina Urgan'ın Moby-Dick çevirisinden...
KADEŞ ANTLAŞMASI
Kadeş Antlaşması tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması olduğu kadar, taraflardan birinin Anadolu toprakları üzerinde kurulan Büyük Hitit imparatorluğu olması nedeniyle, Anadolu Uygarlık Tarihi açısından ayrı önem taşır. Mısır kaynaklarından...
ÇANAKKALE RUHU
Osmanlı Devletinin akıbeti Çanakkale'nin muzafferiyatına bağlıydı. Göz alabildiğince onbinlerce yurttaş Çanakkale'nin kurtuluşu için yakarışlarıyla canlarını feda etmişlerdir. Anadolu insanında öyle bir imanı ve inancı vardır...
KURTULUŞ İNANCI
Birinci Dünya Savaşı'nda Bağlaşma Devletleri'nin yenik duruma düşmesiyle, ittifakımız olanların dahiTürk topraklarında ve Orta Doğu üzerindeki yayılma niyetleri bariz ortaya çıkmış idi. Emperyalist devletlerin ve onların desteğindekilerin...
İŞGÜZARLIK
Eski eser kıyımına maruz kalınan yılları hatırlamamak, hatırlatmamak elde değil maalesef, Tün dünya eski değerlerine sımsıkı sahip çıkarken bizler acı tabloyla karşı karşıya gelmişizdir. Resmi Ceride'nin 28 Mayıs 1927 tarihli...
GALATA
Galata,İmparator Teodisyüs (379-395)zamanın'da Bizansı'ın öndördüncü mıntıkası sayılmıştı,Galata yani Galatlar mahallesi konum itibariyle çok mühim yerdeydi. Galata 1160'ta Cenevizlilerin yerleşmesiyle büyük ticaret merkezi...
TUNUS'TA TÜRK SANATI
Tunus Halk Sanatları ve Gelenekleri Merkezi Müdürü Mohamed Masmudi yayınladığı kitabında enterasan bilgilere yer vermiştir ki bahsetmek isterim. Tunus'ta cam altı resmi Avrupa'dan Tunus'a biz Türkler götürmüşüz. Tunus'lu...
Bilinç!
Bir toplumun klasik kültürünün ürünüdür soy yapıtlar, Klasik kültürse bir toplumun kendi öz oluşumudur. O Ulusal kültürlerini kuramamış toplumlar nasıl bir evrensel kültür oluşturamamazlarsa, klasik kültürleri oluşmamış bir toplum...
Sinop'ta Kanli Muharebe
1853 Kasım ayında Anadolu veRumeli kıyılarını muhafaza etmek için Karadeniz'e çıkan, Yelkenli savaş gemisi ve birer vapurdan oluşan Türk filosu, Bozcaadalı Hüseyin Paşa ve Osman Paşa'nın kumandasında idi. Lakin ansızın fırtınaya...
Sanat'ta Kayra
Tasarlandığı yıllarda 'Olur mu olmaz mı..?' söylentilerine yol açan, olduktan sonra 'Sürer mi sürmez mi..?' kuşkularıyla beş yıldır uygulanan birçok proje bu ve benzeri kaygılarla sürekli insanı endişeye sevk etmiştir....

tıkla

sanalbasin.com üyesidir